Zajedničku pričuvu svi suvlasnici zgrade uplaćuju na poseban transakcijski račun zgrade, kojeg u tu svrhu otvaraju svi zajedno ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ukoliko mu je dodijeljena takva ovlast međuvlasničkim ugovorom.

 

saving-money-min

 

Sredstva transakcijskog računa zajedničke pričuve zgrade se koriste prema godišnjem planu za pokriće sljedećih troškova:

 • redovitog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva,
 • zamjene i/ili ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
 • otplate zajma za financiranje troškova održavanja zgrade,
 • troškove poslovanja upravitelja zgrade,
 • troškove honorara ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

Sredstvima zajedničke pričuve raspolaže upravitelj zgrade sukladno ugovoru o održavanju zgrade kojeg upravitelj sklapa sa suvlasnicima zgrade.

Suvlasnici su dužni plaćati pričuvu prema udjelu u vlasništvu, a iznos pričuve određuje se po površini stana ili drugog prostora u vlasništvu pojedinog suvlasnika zgrade.

Iznos zajedničke pričuve

Donja granica iznosa zajedničke pričuve iznosi 1,53 Kn/m2 prostora. Troškovi održavanja zgrade su uglavnom veći, tako da se u praksi određuje visina pričuve na osnovu godišnjeg plana. Iznos zajedničke pričuve određuju suvlasnici posebnom odlukom koju mora prihvatiti natpolovična većina suvlasnika zgrade po udjelu u vlasništvu.

Određeni iznos zajedničke pričuve je obavezan i za one koji je nisu prihvatili ili se o njoj nisu izjasnili. Niti jedan suvlasnik zgrade ne može biti oslobođen plaćanja zajedničke pričuve osim ako su s tim suglasni svi ostali suvlasnici zgrade.

Suvlasnici su dužni plaćati pričuvu prema udjelu u vlasništvu, a iznos pričuve određuje se po površini stana ili drugog prostora u vlasništvu pojedinog suvlasnika zgrade. Minimalni iznos pričuve iznosi 1,53 Kn/m2 a ovisi o troškovima zgrade koje je potrebno podmiriti iz sredstava pričuve.

Ako koeficijent za izračun iznosa zajedničke pričuve iznosi 1,53 Kn/m2 a stan ima površinu od 52 m2 tada mjesečni iznos zajedničke pričuve iznosi:

52 m2 x 1,53 Kn/m2 = 79,56 Kn

Osim zajedničke pričuve zgrada može ostvariti i dodatne prihode od najma i/ili prodaje zajedničkih prostora odnosno dijelova zgrade uz suglasnost svih suvlasnika zgrade, kao na primjer:

 • najam dijela fasade zgrade za postavljanje reklamnih panoa,
 • najam dijela krova zgrade za postavljanje telekomunikacijskih antena.
 • najam i/ili prodaja poslovnih prostora, …

Takvi prihodi pripadaju svim suvlasnicima zgrade sukladno njihovom udjelu u vlasništvu zgrade i koriste se kao sredstva zajedničke pričuve.

S druge strane tako prikupljena sredstva predstavljaju dodatni prihod suvlasnika zgrade i suvlasnici ih trebaju samostalno sukladno udjelu u vlasništvu zgrade prijaviti u svojim godišnjim prijavama poreza.